Par krajobligacijas.lv

Kas ir krajobligacijas.lv
Iegādes process

Naudas izmaksas informācija

Naudas konts un tā maiņa

Pirmstermiņa dzēšana

Kas ir krajobligacijas.lv

Portāls www.krajobligacijas.lv ir Nasdaq CSD uzturēta tīmekļa vietne, ar kuras starpniecību tās lietotāji var iegādāties valsts vērtspapīrus - krājobligācijas, uzzināt detalizētu informāciju par sev piederošajām krājobligācijām un veikt citas ar krājobligācijām saistītās darbības.

Detalizēta portāla lietošanas rokasgrāmata pieejama šeit.

Lai veiktu darbības ar krājobligācijām (iegādi, pirmstermiņa dzēšanu, konta maiņu, u.c.), lietotājam ir jāautentificējas portālā, izmantojot kādu no portālā publicēto autentifikācijas pakalpojuma sniedzēju izsniegtajiem autentifikācijas rīkiem.

Autentifikāciju portālā nodrošina šādi pakalpojuma sniedzēji:

 • VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (eparaksts mobile);

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (eID karte);

 • AS „Swedbank” (internetbankas autentifikācija);

 • AS „SEB banka” (internetbankas autentifikācija);

 • AS „Citadele banka” (internetbankas autentifikācija);

 • AS “Industra Bank” (internetbankas autentifikācija);

 • AS „Luminor Bank” (internetbankas autentifikācija);

 • AS "Rietumu Banka" (internetbankas autentifikācija);

 • AS “LPB Bank” (internetbankas autentifikācija);

 • AS „BluOr Bank” (internetbankas autentifikācija).

Krājobligāciju iegādes apmaksai un citām ar naudas maksājumiem saistītām darbībām lietotājs izmanto kādu no portālā publicētajiem tiešsaistes maksājuma pakalpojuma sniedzējiem.

Tiešsaistes maksājuma pakalpojumu portālā nodrošina šādi pakalpojuma sniedzēji:

 • AS „Swedbank”;

 • AS „SEB banka”;

 • AS „Citadele banka”;

 • AS „Luminor Bank”.

Iegādes process

Zemāk aprakstītas darbības, kas ieguldītājam jāveic, lai portālā iegādātos krājobligācijas.

 • Autentificēšanās portālā, izmantojot kādu no portālā publicēto autentifikācijas pakalpojuma sniedzēju izsniegtajiem autentifikācijas rīkiem;

 • pirmajā autentifikācijas reizē jāapstiprina piekrišana portāla lietošanas noteikumiem un profilā jānorāda obligātā informācija.

 • Sadaļā „Šodienas piedāvājums” izvēlas krājobligāciju tipu un ievada ieguldījuma summu;

 • izvēlne „Aprēķināt” - atver plānoto krājobligāciju notikumu kalendāru;

 • izvēlne „Uzsākt iegādi” - automātiski izveido pieteikumu krājobligāciju iegādei;

 • izvēlne „Iesniegt” - iesniedz izpildei pieteikumu krājobligāciju iegādei un novirza uz tiešsaistes maksājumu.

 • Izvēlas kādu no portālā publicētajiem tiešsaistes maksājumu pakalpojumu sniedzējiem;

 • autentificējas izvēlētā tiešsaistes maksājumu pakalpojumu sniedzēja norēķinu sistēmā (internetbankā) un autorizē maksājuma rīkojumu.

 • Krājobligācijas tiek iegrāmatotas ieguldītāja krājobligāciju uzskaites kontā to emisijas dienā pēc maksājuma saņemšanas kontā Valsts kasē;

 • ieguldītājam portāla sadaļā „Konta kopsavilkums” pieejama informācija par iegrāmatotajām krājobligācijām.

Naudas izmaksas informācija

Zemāk aprakstītas darbības, kas ieguldītājam jāveic, lai portālā apskatītu informāciju par fiksētā ienākuma un krājobligāciju dzēšanas izmaksām, kas veiktas par ieguldītāja īpašumā esošajām vai bijušajām krājobligācijām.


 • Autentificēšanās portālā, izmantojot kādu no portālā publicēto autentifikācijas pakalpojuma sniedzēju izsniegtajiem autentifikācijas rīkiem.


 • Sadaļā „Konta kopsavilkums” vai „Mani pieteikumi” atver attiecīgo pieteikumu krājobligāciju iegādei vai pirmstermiņa dzēšanai, nospiežot uz pieteikuma numura;

 • pieteikumā redzami plānotie izmaksu datumi (ja datums ir brīvdienā, izmaksa notiks nākamajā darba dienā);

 • izvēlne „Izmaksas konts” - atspoguļo informāciju par naudas kontu, uz kuru tiks veiktas nākotnē plānotās izmaksas;

 • naudas izmaksa notiek atsevišķi pa pieteikumiem un krājobligāciju notikumiem.

 • Sadaļā „Manas transakcijas” redzamas ieguldītājam izmaksātās naudas izmaksas par fiksēto ienākumu un krājobligāciju dzēšanu.


s

Naudas konts un tā maiņa

Zemāk aprakstītas darbības, kas ieguldītājam jāveic, lai portālā apskatītu informāciju par naudas kontu, uz kuru tiks veiktas fiksētā ienākuma un krājobligāciju dzēšanas izmaksas, kā arī darbības, kas jāveic, lai nepieciešamības gadījumā nomainītu naudas kontu.

 • Autentificēšanās portālā, izmantojot kādu no portālā publicēto autentifikācijas pakalpojuma sniedzēju izsniegtajiem autentifikācijas rīkiem.


 • Sadaļā „Konta kopsavilkums” vai „Manas krājobligācijas” atver attiecīgo pieteikumu krājobligāciju iegādei, nospiežot uz pieteikuma numura;

 • pieteikuma sadaļā „Izmaksas konts” var apskatīt kontu uz kuru tiks veikti nākotnes maksājumi, kā arī var izvēlēties „Mainīt” vai „Pievienot”.

 • Izvēlas jebkuru no ieguldītājam sistēmā reģistrētajiem kontiem (konti, no kuriem ieguldītājs vēsturiski veicis maksājumus par krājobligācijām uz kontu Valsts kasē);

 • turpmāk visas naudas izmaksas tiks veiktas uz šo kontu (lai maksājums tiktu nosūtīts uz jauno kontu, konta maiņa jāveic vismaz divas darba dienas pirms fiksētā ienākuma un/vai ieguldījuma summas izmaksu plānotā datuma).

VAI


 • Pievieno jaunu naudas kontu ieguldītāja naudas kontu sarakstam:

 • izvēlne „Pievienot” - automātiski izveido tiešsaistes maksājumu EUR 0,01 apmērā uz kontu Valsts kasē;

 • izvēlas kādu no portālā publicētajiem tiešsaistes maksājumu pakalpojumu sniedzējiem;

 • autentificējas izvēlētā tiešsaistes maksājumu pakalpojumu sniedzēja norēķinu sistēmā (internetbankā) un autorizē maksājuma rīkojumu. Pēc maksājuma saņemšanas kontā Valsts kasē, EUR 0,01 trīs darba dienu laikā tiks atmaksāts ieguldītājam;

 • maksājuma saņemšanas dienā (maksimāli - viena darbadiena pēc maksājuma veikšanas) jaunais naudas konts ir pieejams portālā, kur to nepieciešams piesaistīt attiecīgajam pieteikumam, lietojot izvēlni „Mainīt”;

 • turpmāk visas naudas izmaksas tiks veiktas uz šo kontu (lai maksājums tiktu nosūtīts uz jauno kontu, konta maiņa jāveic vismaz divas darba dienas pirms fiksētā ienākuma un/vai ieguldījuma summas izmaksu plānotā datuma).

Pirmstermiņa dzēšana

Zemāk aprakstīts darbības, kas ieguldītājam jāveic, lai portālā veiktu krājobligāciju pirmstermiņa dzēšanu. • Autentificēšanās portālā, izmantojot kādu no portālā publicēto autentifikācijas pakalpojuma sniedzēju izsniegtajiem autentifikācijas rīkiem.

 • Sadaļā „Konta kopsavilkums” vai „Mani pieteikumi” atver attiecīgo pieteikumu krājobligāciju iegādei, nospiežot uz pieteikuma numura;

 • pirmstermiņa dzēst var īpašumā esošas krājobligācijas, izvēloties konkrētu pieteikumu krājobligāciju iegādei (dzēš visas pieteikumā norādītās krājobligācijas);

 • dzēšanas pieteikumu var iesniegt ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms pieteikumā krājobligāciju iegādei norādītā plānotā dzēšanas datuma.


 • Pieteikuma krājobligāciju iegādei izvēlne „Dzēst” - automātiski izveido pieteikumu krājobligāciju pirmstermiņa dzēšanai;

 • atkārtota izvēlne „Dzēst” - iesniedz izpildei pieteikumu krājobligāciju pirmstermiņa dzēšanai (pieteikums nav atsaucams).


 • Naudas līdzekļus ieguldītājam izmaksā uz pieteikumā krājobligāciju pirmstermiņa dzēšanai norādīto izmaksas kontu piektajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas izpildei.